Sjoerd Bootsma: ‘Wat niet helpt is naar elkaar staan schreeuwen.’

Podium Asteriks, Explore the North, Welcome to the Village. Zonder het ‘positief activisme’ van Sjoerd Bootsma zou er minder ...

Tekeningen schoolkinderen bij Waddenzee

Hoe krijg je kinderen betrokken bij hun leefomgeving? Door ze actief mee te laten doen in die omgeving. Tenminste, zo moet de...

Fersefilla: Stilte fine yn in fers

Wat foar rol spilet poëzij yn it deistich libben? Yn de searje Fersefilla fertelle ynwenners fan Fryslân oer gedichten dy’t h...

Thúshaven Bartlehiem #2 It Noarden

Thúshaven Bartlehiem is in reis oer it Fryske wetter mei filmmakker Froukje van Wengerden. Nei jierren yn Amsterdam is se no ...

Eeltsje Hettinga Dichter fan Fryslân

Foar Eeltsje Hettinga as Dichter fan Fryslân is it plezier yn de taal it belangrykste. ‘Yn it meitsjen bin ik myn wurde...

Yn pakes panne: Spagetty alla Carbonara fan Suzanne – Ratatoelje #7

Spagetty, oalje, spekjes, knyflôk, sipel, tomaten, aai, parmesaanse tsiis, sâlt en piper. Yn de kulinêre searje Ratatoelje me...

70 Friese kunstwerken in Beeldenstad Workum

In 2018 komt Workum vol te hangen met kunstwerken. 70 werken van de top van de Friese kunst zijn dan te bewonderen in de binn...

Thúshaven Bartlehiem #1 ‘Bartlehiem’

Filmregisseur Froukje van Wengerden is berne yn Bartlehiem. Se wol fuort, sa gau as se kin en op har achttjinde giet se nei A...

Fersefilla: mei in fers it libben wer efkes treast wêze

Wat foar rol spilet poëzij yn it deistich libben? Yn de searje Fersefilla fertelle ynwenners fan Fryslân oer gedichten dy’t h...

Grote Kunstroute 2018 in Leeuwarder binnenstad

Kunstenaar Marten Sale Brouwer uit Japan is op zoek naar Friese dichters en kunstenaars. Hij wil met met hen meer dan 1000 ku...

‘Thúshaven Bartlehiem’ op it Noardlik Filmfestival

Tiidens it hiele Noardlik Filmfestival is de rige ‘Thúshaven Bartlehiem’ te sjen op skip de Eestroom. It skip lei...

Femke. ‘Mijn eigen, kleine, lieve grote meid.’

Het DNA van Leeuwarden #15 Die ene dag in de oorlog. Het is lang geleden, maar Femke de Groot weet nog precies wat er toen bi...

Meer laden