Noch ientsje dan! Kees Kikkert

Spesjaal makke foar dy! In superleuk ferske fan Hindrik van der Meer mei in prachtige dûns derby. Wa’t allegear meidûnsje? Renske, Mariana, Sophie, Aimy, Frederieke, noch in Aimy, Antje-Lotte, Sanne, Lyanne, Mirthe, en nóch in Amy! Dûnsmeester Niels út Snits hat de dûns betocht. Dus sjoch mar goed en dûnsje lekker mei. En ast it nei ien kear noch net hielendal kinst, dan setst it filmke gewoan wer op it begjin.

Fynst him leuk? Oare wike stiet der wer in nij ferske op. Mar hokker ferklap ik no noch net. En witst dat dit filmke aanst ek noch by Omrop Fryslân te sjen is? Yn it nije programma Sokkebalje.

Sjongse en dûnsje se!

Groetnis! Gerbrich van der Meer

Kees Kikkert

 

Kees Kikkert kwekt sa nuver

syn toan is lang net suver

syn mem dy kwekt him foar

hy moat by ’t kikkertskoar.

 

Refrein: Kwek, kwek, kwek kwek kwek!  

Kwek, kwek,  kwek kwek kwek!

 

En hjoed silsto it hearre

dan kwêkje se tegearre

non stop oant dat it sit

de nijste kikkerthit!

 

Syn mem seit leave jonge

wat kinsto prachtich sjonge

Do wurdst skylk de tenoar

yn it grutte kikkertskoar!

 

Liettekst en muzyk: Hindrik van der Meer/Kees van der Meer

 

 

Geschreven door

Laat een reactie achter

Jouw email adres wordt niet gepubliceerdVereiste velden zijn gemarkeerd met een

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>