Jitiizer en de Folksstjerrewacht yn ‘Ik bin benijd!’ #10

Hendrik Boonstra is in entûsjast panellid foar ‘Ik bin benijd!’, mar yn syn frije tiid docht er ek noch séls wat kultureels: Hy is sjonger fan de band Jitiizer. Lidwien giet nei it befrijingsfestival, dêr’t Hendrik optreedt. En dêr treft se ek noch twa oare panelleden: Marit-Ellen en Lisanne! Se hawwe mei syn allen in protte lol.

Jorn giet nei in serieus ynteressante aktiviteit yn de provinsje: de Folksstjerrewacht yn Burgum. Foar wa’t mear oer de stjerren en de planeten witte wol.

Marleen Godlieb
Geschreven door
Marleen Godlieb is programma- en documentairemaker in Friesland en Groningen. Voor Omrop Fryslân heeft ze de series Foarinoar en Ik bin benijd! gemaakt. Voor RTV Noord maakte ze meerdere series en de documentaire ‘Ede Staal, credo – zien bestoan’.

Laat een reactie achter

Jouw email adres wordt niet gepubliceerdVereiste velden zijn gemarkeerd met een

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>