Geocaching en Achmea Culpa yn Ik bin benijd! #7

Lisanne en Marit ferdjipje harren yn de Fryske Wetterliny yn de Stellingwerven, oan de hân fan in geocache-rûte. Sy moatte oanwizingen sammelje dêr’t se skatkistjes mei fine kinne. Dat blykt noch net sa maklik te wêzen!

Lidwien giet nei de kroech. Hjir spilet teätergroep ‘Kredyt’ de foarstelling ‘Achmea Culpa, dy’t him foar én efter de bar ôfspilet.

Marleen Godlieb
Geschreven door
Marleen Godlieb is programma- en documentairemaker in Friesland en Groningen. Voor Omrop Fryslân heeft ze de series Foarinoar en Ik bin benijd! gemaakt. Voor RTV Noord maakte ze meerdere series en de documentaire ‘Ede Staal, credo – zien bestoan’.

Laat een reactie achter

Jouw email adres wordt niet gepubliceerdVereiste velden zijn gemarkeerd met een

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>