De Tsien fan Martens Afke en sile op de Iselmar

Ik bin benijd! #14

Lidwien stapt oan board fan de LE50, een Lemster aak út 1901. Se genietet fan de sinne, de golven en de wyn. Yntusken heart se oer de skiednis fan de fiskerij mei de aken op de eardere Sudersee.

Marit-Ellen en Lisanne dogge mei oan in teäterkuier yn Wergea. Se krije in histoaryske rûnlieding fan ‘Minne Hoekstra’, de earste winner fan de Alvestêdetocht. Yn Wergea hat it hûs stien fan De Tsien fan Martens Afke (Afkes Tiental).

Marleen Godlieb
Geschreven door
Marleen Godlieb is programma- en documentairemaker in Friesland en Groningen. Voor Omrop Fryslân heeft ze de series Foarinoar en Ik bin benijd! gemaakt. Voor RTV Noord maakte ze meerdere series en de documentaire ‘Ede Staal, credo – zien bestoan’.

Laat een reactie achter

Jouw email adres wordt niet gepubliceerdVereiste velden zijn gemarkeerd met een

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>