18yn2018 #6 Isabelle, Lars en Hilda

Yn dizze ôflevering fan 18yn2018 Isabelle Bootsma fan Ljouwert, Lars Bosma ut Nes (Akkrum) en Hilda Lageveen yn Sint Jansgea.

Isabelle docht de oplieding foar ûnderwiisassistint op it Friesland College yn Ljouwert. Mar se dreamt derfan om aktrise te wurden. Har mem wie it ôfrûne jier slim siik en har sus Anna is it hûs út.

Lars Bosma sit yn 5-VWO en giet nei skoalle yn Grins. Troch al dat reizigjen hat hy eins gjin frije tiid mear oer. De heit en mem fan Lars binne yntusken skieden, hy wennet mei broerke Sven by syn mem.

Hilda hat mear as in jier mei it gesin yn in caravan wenne. It nije hûs wie noch net klear en it âlde al ferkocht. Yntusken binne se ferhuze nei it grutte hûs yn Sint Jânsgea, dat de heit en mem fan Hilda sels boud hawwe.

Karen Bies
Geschreven door
Eindredacteur en coördinator Finster op Fryslân, programmamaker Omrop Fryslân.

Laat een reactie achter

Jouw email adres wordt niet gepubliceerdVereiste velden zijn gemarkeerd met een

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>