Fersefilla: in fers mei meardere lagen

Yn Fersefilla fertelle ynwenners fan Fryslân oer gedichten dy’t har nei oan it hert lizze. Diel 12: Tytsy Willemsma, EU-fertsjintwurdige út Boarnwert, oer it fers In memoriam Pieter. Dit fers skreau in óare Tytsy Wijngaarden, de dichteres, doe’t dy har broer ferstoar. Willemsma lêst it fers foar by it ‘timpeltsje fan Ids’, it keunstwurk dat de seedyk as it ware op hannen draacht. Keunstner Ids Willemsma is har omke fan heitekant, Tytsy Wijngaarden tante fan memmekant. Sa falt alles gear.

Tekst en byld: Gerbrich van der Meer

 

 

Geschreven door

Laat een reactie achter

Jouw email adres wordt niet gepubliceerdVereiste velden zijn gemarkeerd met een

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>