Fersefilla: Stilte fine yn in fers

Wat foar rol spilet poëzij yn it deistich libben? Yn de searje Fersefilla fertelle ynwenners fan Fryslân oer gedichten dy’t har nei oan it hert lizze.

Diel 18: Tite Keurentjes-Pietersma (1966)), boerinne en âld-beukerliedster út Rutten, fertelt oer it fers ‘Hûs fan stilte’ fan Tjits Peanstra (1924-2014).

Tekst en byld: Gerbrich van der Meer

 

 

Geschreven door

1 reactie

Laat een reactie achter

Jouw email adres wordt niet gepubliceerdVereiste velden zijn gemarkeerd met een

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>