Fersefilla: Thúskomme yn jins eigen kultuer

Fryske gedichten binne yn mannich poëzijbondel te finen, mar wat foar rol spylje se yn it deistich libben? Yn Fersefilla fertelle ynwenners fan Fryslân oer gedichten dy’t har nei oan it hert lizze.

Diel 5: Klaas Sietse Spoelstra, strategysk feroarder,  kaam 10 jier lyn út De Haach wer werom nei Fryslân ta en sette him ta wenjen op in pleats yn Terbant. Syn langst nei Fryslân wûn it fan syn bêste baan by de KPN.

 

Geschreven door

Laat een reactie achter

Jouw email adres wordt niet gepubliceerdVereiste velden zijn gemarkeerd met een

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>