Fersefilla: ‘Dy wurden fan Gysbert Japicx binne geweldich!’

Fryske gedichten binne yn mannich poëzijbondel te finen, mar wat foar rol spylje se yn it deistich libben? Yn Fersefilla fertelle ynwenners fan Fryslân oer gedichten dy’t har nei oan it hert lizze.

Diel 4: Pytsje Feenstra, musikus út Himmelum, fertelt oer it fers No is de dei ferrûn fan Gysbert Japicx (1606-1666). Se fertelt har ferhaal by it haventsje fan Molkwar, dêr’t Japicx ea omstrúnd hat mei de Ingelske gelearde Franciscus Junius en him, neffens de dirigent, fêst ynspirearje litten hat troch de moaie loften en it skolperjende wetter.

Tekst en film: Gerbrich van der Meer

Geschreven door

1 reactie

Laat een reactie achter

Jouw email adres wordt niet gepubliceerdVereiste velden zijn gemarkeerd met een

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>