Fersefilla: in leafdeliet dat it hert opwynt

Fryske gedichten binne yn mannich poëzijbondel te finen, mar wat foar rol spylje se yn it deistich libben? Yn Fersefilla fertelle ynwenners fan Fryslân oer gedichten dy’t har nei oan it hert lizze.

Diel 8: Akke Conradi, âld-ferpleechkundige, út Harendermolen fertelt by har leavelingsplakje, it brechje oer de Drentse Aa, oer it fers Bitterswiet fan Tiny Mulder út de bondel De wrâld yn bitterswiet (2001).  Yn it ramt fan it Europeeske jier fan ‘e Talen is dizze bysûndere bondel doedestiids útjûn troch it FLMD en Omrop Fryslân. In oprop om it fers yn eigen taal oer te setten smiet in enoarme respons op. Sels lytse talen as it Baskysk, Sami en Sorbysk binne fertsjintwurdige yn de bondel.

 

Grut wurden yn Boalsert, hat Conradi in soad mei it Boalserters dat thús ek de fiertaal wie. Mar ek it Snekers leit har nei oan it hert. Fyftjin jier lang wurke se op de Operaasje Keamer yn it Diaconessehûs yn Snits. Har moaiste tiid, seit se. Doe’t Akke Conradi yn dizze bondel in oersetting yn it Snekers fûn wie se dan ek daliks ferkocht: ,,

 

 

 

 

 

 

 

Geschreven door

2 reacties

  1. Bitterswiet /bitterswiet, klinkt dit lytse leafdeliet
    dichter: Tiny Mulder berne yn 1921 ferstoarn yn 2010

    Reageer

Laat een reactie achter

Jouw email adres wordt niet gepubliceerdVereiste velden zijn gemarkeerd met een

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>