Fersefilla: Op in fûgelekskurzje by Fedde Schurer útkomme

Fryske gedichten binne yn mannich poëzijbondel te finen, mar wat foar rol spylje se yn it deistich libben? Yn Fersefilla fertelle ynwenners fan Fryslân oer gedichten dy’t har nei oan it hert lizze.

Diel 6: Albert van der Meulen út Drylts, projektlieder by it Friesland College. It sjen fan de Greidhoeke brocht him yndertiid by it fers ‘Kamperfoelje’ fan Fedde Schurer (1898-1968).

Tekst en byld: Gerbrich van der Meer

Geschreven door

Laat een reactie achter

Jouw email adres wordt niet gepubliceerdVereiste velden zijn gemarkeerd met een

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>