Yldau Holwerda bringt kleur yn it DNA fan Ljouwert

It DNA fan Yldau Holwerda bestiet út alle kleuren fan de reinbôge. Se beskriuwt yn dit filmke wat sy belangryk fynt om by te ...

Bijen helpen met hotels en muziek

Bijen zijn onze directe link met de natuur. Zij zorgen dat al ons eten groeit. Als ze stoppen met het bevruchten van de bloem...

Nyk de Vries: ‘De kultuer sit yn de doarpen’.

Nyk de Vries wie ek de sanger fan de band “The Amp”(foto).   Nyk de Vries: De cultuur zit in de dorpen Natuu...

Bakzeuntjes in Arum – Under de Toer

Bakzeuntjes is één van de tweeëndertig voorstellingen van het Under de Toer project. Zestig leerlingen van theaterschool Noor...

Park Vijversburg en Tsjerkepaad yn ‘Ik bin benijd!’

  Park Vijversburg, Tytsjerk is krekt hielendal opknapt. Hendrik giet op aventoer. Der binne keunstsinnige útsjochtuorre...

Hurdfytster Sygrid Groustra giet altyd troch – Frysk Talint

Yn dizze fjirde ôflevering fan ‘Frysk Talint’ de 23-jierrige hurdfytster Sygrid Groustra út Ljouwert. Dizze troch...

Lars yn Showtime! #8 Tryntsje Nauta

Lars spilet by de showband fan Menaam. Hy is fotografearre troch Tryntsje Nauta foar har projekt Showtime! Finster op Fryslân...

25 Culturele Hoofdsteden op bezoek in Leeuwarden

Tot 17 juni zijn de delegaties van 25 Culturele Hoofdsteden op bezoek in Friesland. In drie dagen bezoeken de veertig vertege...

Nyk de Vries #5: Op het Lauwers College werd ik voor het eerst echt verliefd.

Nyk de Vries op nei 2018: Ljouwert Kulturele Haadstêd giet oer de takomst fan Fryslân nei 2018. Mar wat gebeurt der, ast fanú...

Fersefilla: Inez Timmer – In pleit foar tolerânsje

Wat foar rol spilet poëzij yn it deistich libben? Yn Fersefilla fertelle ynwenners fan Fryslân oer gedichten dy’t har nei oan...

De Tsien fan Martens Afke en sile op de Iselmar

Ik bin benijd! #14 Lidwien stapt oan board fan de LE50, een Lemster aak út 1901. Se genietet fan de sinne, de golven en de wy...

Pascal en zijn familie in het DNA van Leeuwarden #9

Pascal Adema vertelt over het belangrijkste in zijn leven. Wat heeft hem gemaakt tot wat hij nu is? Zijn familie, en alle men...

Meer laden