Straffe Saken #4: de bedrijven

Van een gesloten Blokhuis met dikke muren en tralies wordt de oude gevangenis nu verbouwd tot een open cultureel centrum. De ...

Thúshaven Bartlehiem #8 Ljouwert

Miskien is it mei it plak dêrsto weikomst itselde as mei famylje: do kiest se net. Miskien hâldst net fan it plak. Dochs bliu...

Het DNA van Leeuwarden #17: Tamir Herzberg wol in parrebeam en in teetún

Het dna van Leeuwarden #17 Tamir Herzberg út Jirnsum mist kreativiteitssintrum de Blauwe Stoep yn Ljouwert. Tagelyk hat er in...

Thúshaven Bartlehiem #7 Fryske Wâlden

Hoe langer as de reis duorret, hoe mear Froukje har thús begjint te fielen yn Fryslân. De reis giet troch it lânskip dat se s...

In leafde tusken de tomaten

It kulturele haadstêdjier giet moarn offisjeel los en der wurdt rûnom yn’e provinsje hurd wurke oan allegearre kulturele akti...

Straffe Saken #3: Aage M. en zijn thermische lans

Eén van de beroemdste bewoners van de Blokhuispoort is toch wel geweest: Aage M. Als onverschrokken bankrover ging hij ’...

Noch ientsje dan! Bijke

Spesjaal makke foar dy! In superleuk ferske fan Hindrik van der Meer mei in prachtige dûns derby. Wa’t allegear meidûns...

De Kom-Post zorgt voor warmte en mienskip in De Alde Feanen

In 2018 wordt in natuurgebied De Alde Feanen de Kom-Post gebouwd. De Kom-Post is een paviljoen dat is opgebouwd uit organisch...

Thúshaven Bartlehiem #6 Foarby Warkum

Hoewol’t er berne is yn Kolombia, Súd-Amearika, fielt Ramiro út Abbegea him Fries. Hy hâldt fan de doarpsfeesten, hy me...

Fersefilla: Wiisheid foar it libben

Dit gedicht is in wiisheid foar it liben, seit Rients Oppewal. Yn de searje Fersefilla fertelle ynwenners fan Fryslân oer ged...

Straffe Saken #2: De bouwers

De Blokhuispoort, het kloppend hart van de culturele hoofdstad Leeuwarden, wordt ingrijpend verbouwd. Er liggen veel verhalen...

Noch ientsje dan! De Slak

Spesjaal makke foar dy! In superleuk ferske fan Hindrik van der Meer mei in prachtige dûns derby. Wa’t allegear meidûns...

Meer laden