Zegetocht naar het Zuiden, Oranje Minnertsga

Drumfanfare Oranje uit Minnertsga is het enige Friese muziekkorps dat tijdens het Wereld Muziek Concours in Kerkrade meedoet ...

Fersefilla: Rekke yn alle sintugen

Fryske gedichten binne yn mannich poëzijbondel te finen, mar wat foar rol spylje se yn it deistich libben? Yn Fersefilla fert...

NHL studenten filmen Doarpskrêft van Fryslân

150 NHL studenten van de opleiding communicatie zijn deze week op zoek gegaan naar de kracht van Friese dorpen. Voor het Doar...

Herkenningsmelody foar KH2018: Seis oere thús

‘Seis oere thús’ is de titel fan it liet dat de herkenningstune en leader wurdt fan Kulturele Haadstêd. It wurdt ...

Harlingen krijgt 18 meter lange Walvisfontein

Als laatste van de 11Fountains is donderdagavond de Harlinger fontein onthuld. De fontein komt in de buitenhaven te liggen te...

Hein Jaap Hilarides met Oh2018! gedicht: LUWT

Hein Jaap Hilarides is muzikant, schrijver en dichter. Voor onze Finster-serie “Oh2018!” schreef hij het gedicht:...

Mozart en stinzeplanten yn ‘Ik bin benijd!’ #8

Jorn is yn de tsjerke fan Terbant. Hjir spilet it ensemble ‘Nootstroom’ wurk fan Mozart. It doel fan Nootstroom i...

Geloof en liefde voor George Stavorinus

Het DNA van Leeuwarden #5 George Stavorinus wil de Leeuwarders iets meegeven: liefde. Zijn wens heeft ook met zijn geloof te ...

Kultureel Haaddoarp De Hoeve dosearret aktiviteiten

It begûn twa jier lyn as grap by in teaterfoarstelling. De Hoeve neamde himsels Kultureel Haaddoarp fan Weststellingwerf. Dit...

Zegetocht naar het Zuiden, Jong Advendo Sneek

Drum- en Showfanfare Advendo uit Sneek neemt met een flinke afvaardiging deel aan het Wereld Muziek Concours in Kerkrade. Dez...

Fersefilla: De treast fan in fers by djip fertriet

Fryske gedichten binne yn mannich poëzijbondel te finen, mar wat foar rol spylje se yn it deistich libben? Yn Fersefilla fert...

Geocaching en Achmea Culpa yn Ik bin benijd! #7

Lisanne en Marit ferdjipje harren yn de Fryske Wetterliny yn de Stellingwerven, oan de hân fan in geocache-rûte. Sy moatte oa...

Meer laden